กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนคุณภาพฯ หน้าแรก
       
:::: เป็นหน่วยงานที่ผลิตต้นพันธุ์พืชคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยที่ทันสมัย :::: ส่งเสริมให้เกิดอาชีพการผลิตพืชพันธุ์ดีในชุมชน :::: ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นพันธุ์ดีใช้อย่างเพียงพอตรงความต้องการ ::::
แนะนำศูนย์ปฏิบัติการ พันธุ์พืชศูนย์ฏิบัติการ งานบริการพันธุ์พืช ห้องปฏิบัติการพันธุ์พืช โรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช แปลงแม่พันธุ์พืช
 
 
 
 
 
 
 จังหวัดลำพูน
 จังหวัดพิษณุโลก
 จังหวัดสุพรรณบุรี
 จังหวัดอุดรธานี
 จังหวัดบุรีรัมย์
 จังหวัดมหาสารคาม
 จังหวัดนครราชสีมา
 จังหวัดชลบุรี
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 จังหวัดตรัง
 
IT DOAE
ห้องสมุคกรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการองค์ความรู้ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
 
รวมลิงค์เว็บไซด์ กระทรวงและกรมตามโครงสร้างใหม่
 
เช็คเมล์@doae.go.th
 
สมัครฝึกอาชีพทางการเกษตรของศูนย์ฯ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
 
ตอบคำถามด้านการเกษตร
 
 
 
วิดิทัศน์เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอนุบาลพันธุ์พืช
 
สพพ.ร่วมกับศูนย์ฯ (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)จ.สุพรรณบรี
จัดนิทรรศการ "
มหัศจรรย์สารพันพฤกษา" ณ อุทยานผักพื้น
บ้านเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 8 - 10/1/54 ภาพกิจกรรม...>>
..................................................................................

สพพ.ร่วมกับศูนย์ฯ (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.ชลบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมแจกพันธุ์พืชในงาน
"เด็กไทยหัวใจเกษตร 8"
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ นวนคร อ.คลองหลง
จ.ปทุมธาน เมื่อวันที่ 8/1/54 ภาพกิจกรรม...>>
..................................................................................

นายวิีระศักดิ์ อัตถไพศาล ผอ.สพพ. นำเจ้าหน้าที่ สพพ.
เข้าอวยพร
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สพส. เนื่องในโอกาส
เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26/10/53 รายละเีอียด...>>

.................................................................................
นายสุทธิพันธ์ พรหมสุภา ผอ.สพส. เป็นประธาน
เปิดการประชุม"สพพ.สัญจร" ครั้งที่ 4/2553 ณ ศูนย์ฯ
จ.นครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) และนำคณะผู้เข้าร่วมประชุม
ดูงานเพื่อพัฒนา กำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์ฯ
รายละเอียด...>> รายงานการประชุม...>>
...................................................................................
 
ดูภารกิจหน่วยงานทั้งหมด
   
(14/2/54) "นางสาว แสนสุข รัตนผล" ผอ.กลุ่มงานเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ "ต้อนรับอาจาย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี "
ที่มาศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการ
เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่ 1/2/54 รายละเีอียด...>>
....................................................................................
(26/10/53) สพพ.ร่วมกับศูนย์ฯ (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
จัดนิทรรศการในวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ
43 ปีภายใต้แนวคิด
"หนึ่งชีวิตจุดประกายกระจายสู่ล้านต้น"
เมื่อวันที่ 21/10/53 รายละเอียด...>>
....................................................................................
กิจกรรม Morning Talk หัวข้อ "การพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของ สพพ."
โดย สพพ. รับเป็น
เจ้าภาพเมื่อวันที่ 11/08/53 รายละเีอียด...>>

....................................................................................
(29/7/53) เจ้าหน้าที่ สพพ.เข้าร่วมกิจกรรม "สร้างสาน
สายสัมพันธ์ของสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร"

โดยนำของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กพิการไปบริจาคที่บ้านเด็กพิการ
ซ้ำซ้อน ซ.รามอินทรา 34 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
รายละเอียด...>>

....................................................................................
ดูกิจกรรมหน่วยงานทั้งหมด

 

  Down loand ข้อมูล "การจัดการพันธุ์พืช"  
    ..............................................................................................................

  Down loand คู่มือการปฏิบัติงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืช
      อำเภอ "
 
    ...............................................................................................................
 ภาพเปิดงานทุ่งดอกทานตะวันบานและเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว
    โดยมี
"นายอรรถ อินทรลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน"
    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์ฯ จ.สุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
    
รายละเอียด...
    ...............................................................................................................
 "ผลการดำเนินงาน" โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน
    ปี 2553    อ่านรายละเอียด...
    ...............................................................................................................
  Down loand เอกสารรวบรวมหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
    การเกษตรเฉพาะด้าน

    ...............................................................................................................
  Down loand  คู่มือปฏิบัติงานการผลิตปัจจัยและบริการทางการเกษตร
     
ประกอบระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยเงินรายได้จากการรับจ้างผลิตและ
     จำหน่ายปัจจัยทางการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2552

    ..............................................................................................................
 "รายงานผลการดำเนินงาน" ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร           จ.อุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ประจำปี 2553   อ่านรายละเอียด...
    ...............................................................................................................
 "ตัวอย่างการเขียนโครงการ" ของบประมาณจากหน่วยงานนอกสังกัด
     กรมส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ฯ จ.พิษณุโลก (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
      อ่านรายละเอียด...
    ...............................................................................................................

 
 
ฐานข้อมูลบริการปัจจัยการผลิตพันธุ์พืช
ฐานข้อมูลพันธุ์พืชของศูนย์ปฏิบัติการ
เอกสารวิชาการส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช
บทความที่หน้าสนใจส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช
ข้อมูลการจัดการด้านการเกษตร
ศูนย์ประสานข้าราชการใสสะอาด กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์กรมหาชน)
12 มหัศจรรย์ กรมพัฒนาที่ดิน
 
    Down loand
      คู่มือปฏิบัติงานการผลิตปัจจัย
      และบริการทางการเกษตร
      .........................................
    เพื่อความสมบูรณ์ในการเข้าชม
      เว็บไซต์กรุณาใช้
"internet
   
  explorer (IE)" 
   
   .........................................
    กรณีที่เปิดเอกสารต่างๆ ไม่ได้
      กรุณาติดตั้งโปรแกรม
      Adobe Acrobat
      "Down loand"
     ..........................................
    ปัญหาและอุปสรรค์
      ในการใช้ระเบียบปี 47 และ 52
       
รายละเอียด...
      .........................................
    
 
 
 
รวมเว็บไซต์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร
 
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     
Section of Tissue culture Development and Variety management, Bangkok, Thailand. Copyright © 2010

รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ โครงการต่างๆ ที่สพพ.รับผิดชอบ