:::: เป็นหน่วยงานที่ผลิตต้นพันธุ์พืชคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยที่ทันสมัย :::: ส่งเสริมให้เกิดอาชีพการผลิตพืชพันธุ์ดีในชุมชน :::: ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นพันธุ์ดีใช้อย่างเพียงพอตรงความต้องการ ::::
   
     (21/07/53) เทคนิคของวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร                        โดย..อภิชิต ตานะเศรษฐ์ 
      ....................................................................................................................................................................
      (02/08/53) การอนุบาลพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเตรียมดินผสมปลูก โดย..กลุ่มงานอนุบาลและขยาย 
      ...................................................................................................................................................................
      (15/09/53) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 5 ชนิด กล้วย มันสำปะหลัง อ้อย เบญจมาศ และหน่อไม้ฝรั่ง
                        โดย..กลุ่มงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
      ...................................................................................................................................................................
      (08/12/53) การจัดการพันธุ์พืช หน่อไม้ฝรั่ง เบญจมาศ กล้วย อ้อย และมันสำปะหลัง
                        โดย..กลุ่มงานการจัดการพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง 
      ...................................................................................................................................................................
      (08/12/53) การอนุบาลต้นพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หน่อไม้ฝรั่ง เบญจมาศ กล้วย อ้อย และมันสำปะหลัง
                        โดย..กลุ่มงานอนุบาลและขยาย 
      ...................................................................................................................................................................
     
 
Section of Tissue culture Development and Variety management, Bangkok, Thailand. Copyright © 2010

 

HOME